Idiyapam

Idiyapam – photo by Pauli-Ann Carriere

Making Sambhar

Samhar Sadham preparation – photo by Pauli-Ann Carriere

Adiyogi

Adiyogi Statue – photo by Pauli-Ann Carriere

Idiyapam

Idiyapam tray – photo by Pauli-Ann Carriere