Sambhar Sadam

Sambhar Sadam from the Isha Ashram in Coimbatore.

Sadhguru

Sadhguru – photo courtesy of Isha Foundation